A dohányzás rabságában - Dr. Veér András - Könyvajánló

  ELŐSZÓ

 
Hazánkban a legújabb adatok szerint mintegy három és fél-millió ember dohányzik. Tudjuk, hogy ez a hatalmas szám egyre csak növekszik - vagy legalábbis nem csökken - mind-annak ellenére, hogy köztudott az is: az éves halálozás kö-rülbelül egyharmada a dohányzással összefüggő betegsé-gekből adódik. Ez évente legalább ötvenezer ember halálát jelenti. Vagyis, ha nem dohányoznánk, már csak ennek okán sem csökkenne évről évre Magyarország lakossága. A sors furcsa játéka, hogy pontosan a családok fontosságát meghirdető polgári kormányzás alatt csökken a lakosság létszáma a pszichológiailag bűvös tízmillió alá.
Tudja ezt mindenki. Elsősorban az egyén, aki sorsát ez¬zel a furcsa szenvedéllyel pecsételi meg, tudja az állam, amely a horribilis adóbevételből szemellenzőt formál, és tudják természetesen a mesés vagyonokat kereső dohány¬gyárak tulajdonosai és alkalmazottjai, azaz haszonélvezői is. Sőt tudják a reklámszövetség tisztségviselői, a feltehetően korrumpált országgyűlési képviselők, pénzügyminisztériu¬mi korifeusok és a politikai pártok, valamint az aktuálisan hatalmon levő kormány is, szóval mindazok, akik megsza-vazzák a néppusztító reklámozási engedélyeket, zsebre vág¬ják a sokmilliárdos adóbevételeket és a dohánygyárak külö¬nös és mértéktelen profitját a parlamentben legitimálják.
Felmerül a kérdés, hogy milyen kormány az, amelyik „en-gedélyt" kér az Európai Unióhoz való csatlakozás tárgyalásain arra, hogy évekre elhalaszthassa - tegyük hozzá: álindokkal -
A DOHÁNYZÁS RABSÁGÁBAN
a magyarországi cigaretták kátránytartalmának csökkentését. Olyan európai szabványtól való eltérésre kér piacetet a kor-mány, amely az állampolgárok egészségét lenne hivatva meg-óvni, a dohányzás ártalmainak csökkentését előidézni. Ma-gyarul arra kér derogációt, hogy a polgárok körében ne csök-kenjen a gége- és tüdőrák.
Hogy mit is jelent ez a kormánymagatartás, arra minden¬ki találja meg a választ maga.
A hatalmon levőknek is szól ez a könyv. Talán elszégyellik magukat?'
És szól azoknak is, akik orrfacsar ássál, lenézéssel, minő- sítgetéssel, vagy extrém esetben feljelentgetéssel reagálnak dohányzó honfitársaikra. Akik legszívesebben karanténba zárnák a pöfékelőket, akik megkeserítik a dohányosok életét, és folyamatosan megalázzák őket. Mert agresszívak és kelle-metlenkedők, kirekesztők és kioktatók, saját vélt igazukban rendületlenül hívők. Talán ők is elgondolkodnak egy kis idő¬re. Mert megváltozni sajnos, alig hiszem, hogy volna erejük.
És szól természetesen azoknak is - sőt elsősorban azok¬nak akik rabjai ennek a szenvedélynek. Akik egyre inkább kulturálatlan körülmények között kénytelenek „hódolni" szenvedélyüknek. Akik szorongva fekszenek le - utolsó ci-garettájukat elszíva -, hogy mi lesz reggel, mikor tudnak újra rágyújtani? Azoknak is szól e könyv, akik ki vannak szol-gáltatva mindenki, vagy sokak megvetésének. Szóval a do-hányosoknak. Azok közül is elsősorban azoknak, akik sze-retnének szabadon, kötöttség nélkül élni, egyszóval abba akarják hagyni a dohányzást.
Nekik sem állítottunk azonban átugorhatatlan mércét. A könyv nem a szokásos félelemkeltésre apelláló munka, nem mutat roncs tüdőt, sípoló gégét. Hisszük, hogy jó szóval,
* Kö ily vünk nyomdába adásának pillanatában, december 12-én kedvező for-dulat állt be. A parlament örvendetes módon megszavazta a dohányzásra buzdító reklámok szabályozásának részleges szigorítását. A szerzők
ELŐSZÓ
némi humorral többre megyünk. Talán egy kis „ellenreklá¬mot" is tudunk csinálni? Talán fel tudjuk ébreszteni a társa¬dalom lelkiismeretét?
Hazánkban még nem indítottak egészségkárosodás miatt pert sem a kormány, sem a dohánygyárak ellen. Pedig talán itt volna az ideje. Az állam ellen azért, mert semmit sem tett az utóbbi években a dohányzás visszaszorítására. Egy-két bá-gyadt és bárgyú kísérleten kívül semmi sem történt. Engedé-lyezték Európa legliberálisabb reklámtörvényét, s mint fen¬tebb írtuk, nem ragaszkodnak a csökkentett kátránytarta¬lomhoz sem. Emberellenes kormányintézkedések. Valaki¬nek, valamikor vállalni kellene érte a felelősséget.
A dohányipar elleni perek sikeresebbek lehetnének, mint az állam elleni ágálások. Már csak azért is, mert a do¬hánygyárak reklámtevékenysége a fiatalok „megrontására" irányul. És talán ahhoz sem kellene különösebb erőfeszítés, hogy a feltételezhetően korrumpált politikai élet szereplőit, a pénzügyminisztérium felelős köztisztviselőit, illetve azok álláspontjait ismertessék a társadalommal.
Legyen ez a könyv szellemidézés: a „meghalt" mentálhi-giénés program mérföldköve, emlékműve, egyik életre keltője.
 
Budapest, 2000. novemberA szerzők
 
 
Egyesületünk "Családi drogprevenció a könyvtárban" című prevenciós programjának keretében bemutatásra került könyv. A programra látogatók kölcsönözhetik is a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár jóvoltából.
 
Programunk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósul meg.
 
 

Elérhetőség

Asztalos Attila - 06203658767

Facebook

Vezetőség

Stankóczi László
elnök
elnökségi tag

Az egyesület vezetője vagyok a megalakulástól, feladatom a szakmai feladatok irányítása, az egyesülettel járó kötelezettségek ellátása, egy személyi képviselete, programok szervezése és operatív munka. 

 


Asztalos Attila
alelnök
elnökségi tag

Az egyesület alelnöki tisztségét töltöm be megalakulástól. A gazdasági vezetést végzem, részt veszek az operatív munkában, teljes körű szervezésben. Az egyesület Közösségi és Szolgáltató Házának vezetője vagyok. 

 


Bányász Mihályné
titkár
elnökségi tag

Több éve vagyok az egyesület tagja. A titkári tisztség számomra új kihívás az egyesületben, de bízom abban, hogy más szervezeti tapasztalataimnak köszönhetően és a szervező, rendező készségemet kamatoztatva az egyesület profitálhat ambícióimat felhasználva.

 

Kopjáry Istvánné
Felügyelő Bizottság elnöke

A versenyszférában dolgozom lassan 30 éve. Az összegyűlt tapasztalatom, tudásom a non-profit szférában is kamatoztatható, a Felügyelő Bizottság elnöki tisztségét töltöm be. Imádom a társaságot, a jó hangulatot, az értelmes időtöltést, s magam is kezdeményezem az ilyen típusú eseményeket.

 

Kozák Sándorné
Felügyelő Bizottsági tag

Emberközpontúságom valószínűleg abból fakad, hogy több éve egészségügyi területen dolgozom, érzékeny, beteg emberekkel foglalkozom. Ezért jól érzem magam ebben az egyesületben, ami ugyancsak a humánumra épít, s tudásomat a Felügyelő Bizottságban kamatoztatom.

 


Bányász Éva
Felügyelő Bizottsági tag
jelnyelvi oktató

Pénzügyi végzettségemmel a Felügyelő Bizottság tagja lettem, de a számok világán kívül a közösség építés és a jelnyelv oktatás alap és középszinten a feladatom. Rendezvény szervezésben és a sportos, mozgásos szabadidős programok szervezéséből veszem ki a részem.

 

Orosz Mihály
elnökségi tag
marketing referens
jelnyelvi oktató

 Feladatom az alap- és középfokú jelnyelv tanfolyamok vezetése. Karban tartom az egyesület külső web kommunikációs felületeit, valamint az egyesület nyomtatott sajtóanyagainak elkészítéséért, arculatáért felelek.

 Dr. Nagy Péter
egyesület jogásza

 Az egyesület jogsegélyszolgálatát irányítom, segítséget nyújtok minden hozzánk fordulónak, segítem klienseink ügyeit. Előadásokat tartok rendezvényeken, részt veszek az egyesület programjainak szakmai megvalósításában.