Devianciák - Rácz József - Könyvajánló

Devianciák

Az 1980-as években Magyarországon az úgynevezett társadalmi beilleszkedési zavarok (ahogyan akkoriban a devianciák egy részét szemérmesen nevezték) tanulmá-nyozása rendkívül sok tapasztalattal gazdagította a de-vianciákról szerzett tudásunkat. A '90-es években azon¬ban a devianciák kutatása háttérbe húzódott: a szocio¬lógusok figyelmét érdekesebb (?), aktuálisabb (?) témák kötötték le: a gazdaság, a politika, a média... A devian¬ciák kutatásának háttérbe szorulása összefügghet a de¬vianciaelméleteket övező szkepszissel, ami a nemzetkö¬zi szakirodalomban is tetten érhető: leglátványosabban a deviancia címszó alatt szereplő könyvek és egyéb publikációk számának csökkenésében (lásd pl. az inter¬netes könyvkereskedések kínálatát, vagy az elektronikus adatbázisokban a „deviancia" címszó alatt fellelhető szakcikkeket: a kínálat igencsak szegényes, azok között is sok az évtizedekkel korábbi kiadás újbóli megjelente¬tése). Ugyanakkor, ha nem konkrétan a deviancia cím¬szóra keresünk, a kutatások és a teoretikus írások bősé¬gével találkozunk. A látszólagos ellentmondás oka, hogy a deviancia kifejezés - mivel alapvetően negatív¬nak tételezett társadalmi folyamatokat jelöl, és éppen a negatív előfeltételezés és a minősítés kerülése miatt - nemkívánatosnak tűnik a szakirodalomban. A „politika¬ilag korrekt" beszédmód is mellőzi a „deviáns" kifeje¬zést - éppen a „címkézéselméletek" hatására. Maga a fogalom túlzottan felhígult az elmúlt időszakban: egy¬re több társadalmi jelenséget, egyre szélesebb megkö¬zelítésben neveztek „devianciának", egészen odáig, hogy a fogalom szinte értelmezhetetlenné vált. A mai - elsősorban angol és amerikai - szakirodalom tehát vagy nem használja, vagy ha igen, akkor elsősorban a bűnö¬zés értelmezésére tartja fenn a fogalmat... A mai, deviánsnak tűnő vagy deviánsként definiált je¬lenségekkel foglalkozó szociológia (és társtudományok: kulturális antropológia, politológia, média- és gender tanulmányok, szociálpszichológia, kriminológia, nyelvé¬szet stb.) változatlanul éles társadalmi kihívásokra vála-szol: a társadalmi rend mibenlétére, a társadalmi, hatal¬mi viszonyokban részt vevő szereplők bűnözőként, be¬tegként, másként, kívülállóként, kirekesztettként törté¬nő definiálására, és szimbolikus, vagy éppen nagyon is valóságos társadalmi kezelésére.
 
 
Egyesületünk "Családi drogprevenció a könyvtárban" című prevenciós programjának keretében bemutatásra került könyv. A programra látogatók kölcsönözhetik is a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár jóvoltából.
 
 
A 2012. június 30-ig minden szombaton megrendezésre kerülő klubfoglalkozásokra szülőket, felnőtteket, fiatalokat, tiniket egyaránt várunk, ahol az előadások mellett kreatív foglalkozásokat, XBOX Kinect játékokat, teaházat is igénybe vehetnek az érdeklődők.
A programon való részvétel ingyenes! 
 
Programunk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósul meg.

Elérhetőség

Asztalos Attila - 06203658767

Facebook

Vezetőség

Stankóczi László
elnök
elnökségi tag

Az egyesület vezetője vagyok a megalakulástól, feladatom a szakmai feladatok irányítása, az egyesülettel járó kötelezettségek ellátása, egy személyi képviselete, programok szervezése és operatív munka. 

 


Asztalos Attila
alelnök
elnökségi tag

Az egyesület alelnöki tisztségét töltöm be megalakulástól. A gazdasági vezetést végzem, részt veszek az operatív munkában, teljes körű szervezésben. Az egyesület Közösségi és Szolgáltató Házának vezetője vagyok. 

 


Bányász Mihályné
titkár
elnökségi tag

Több éve vagyok az egyesület tagja. A titkári tisztség számomra új kihívás az egyesületben, de bízom abban, hogy más szervezeti tapasztalataimnak köszönhetően és a szervező, rendező készségemet kamatoztatva az egyesület profitálhat ambícióimat felhasználva.

 

Kopjáry Istvánné
Felügyelő Bizottság elnöke

A versenyszférában dolgozom lassan 30 éve. Az összegyűlt tapasztalatom, tudásom a non-profit szférában is kamatoztatható, a Felügyelő Bizottság elnöki tisztségét töltöm be. Imádom a társaságot, a jó hangulatot, az értelmes időtöltést, s magam is kezdeményezem az ilyen típusú eseményeket.

 

Kozák Sándorné
Felügyelő Bizottsági tag

Emberközpontúságom valószínűleg abból fakad, hogy több éve egészségügyi területen dolgozom, érzékeny, beteg emberekkel foglalkozom. Ezért jól érzem magam ebben az egyesületben, ami ugyancsak a humánumra épít, s tudásomat a Felügyelő Bizottságban kamatoztatom.

 


Bányász Éva
Felügyelő Bizottsági tag
jelnyelvi oktató

Pénzügyi végzettségemmel a Felügyelő Bizottság tagja lettem, de a számok világán kívül a közösség építés és a jelnyelv oktatás alap és középszinten a feladatom. Rendezvény szervezésben és a sportos, mozgásos szabadidős programok szervezéséből veszem ki a részem.

 

Orosz Mihály
elnökségi tag
marketing referens
jelnyelvi oktató

 Feladatom az alap- és középfokú jelnyelv tanfolyamok vezetése. Karban tartom az egyesület külső web kommunikációs felületeit, valamint az egyesület nyomtatott sajtóanyagainak elkészítéséért, arculatáért felelek.

 Dr. Nagy Péter
egyesület jogásza

 Az egyesület jogsegélyszolgálatát irányítom, segítséget nyújtok minden hozzánk fordulónak, segítem klienseink ügyeit. Előadásokat tartok rendezvényeken, részt veszek az egyesület programjainak szakmai megvalósításában.